Prinsjesdag 2019: veranderingen zorgverzekering

De plannen voor de zorg in 2020 zijn bekend. Hieronder een overzicht van de belangrijkste plannen voor volgend jaar.

  • De zorgpremie zal naar verwachting licht stijgen. Het kabinet gaat uit van een basispremie van € 1.421,- in 2020, dat is € 37,- meer dan dit jaar. Dit bedrag is een schatting van de overheid. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf hun tarieven;
  • Het verplicht eigen risico blijft komend jaar hetzelfde als in 2019, namelijk € 385,-. De zorgtoeslag zal met de premie mee stijgen;
  • Net als in 2019 betaalt u maximaal € 250,- als eigen bijdrage voor medicijnen. Dit geldt voor medicijnen die gedeeltelijk worden vergoed.

1. Korting

Wijziging korting basisverzekering
Vanaf 1 januari 2020 wordt de collectiviteitskorting op de basisverzekering verlaagd tot maximaal 5 procent. Dit houdt in dat voor veel mensen met een collectiviteit er iets gaat veranderen in de zorgpremie. Van uw zorgverzekeraar krijgt u in november 2019 een nieuw voorstel voor 2020. Hierop staat mogelijk een gewijzigde korting ten opzichte van 2019. Doel van deze regeling is dat er een meerwaarde ontstaat voor het afsluiten van een collectieve zorgverzekering. Veel verzekeraars zullen meer voordelen dan alleen korting gaan aanbieden aan mensen die via een collectief verzekerd zijn, dit noemen we zorginhoudelijk laden. Mogelijk wijzigt er daarom ook iets in de dekking van uw zorgverzekering.

2. Vergoedingen/subsidies

Net als voorgaande jaren verdwijnen er ook dit jaar geen vergoedingen uit de basisverzekering, maar worden er wel weer vergoedingen toegevoegd. Dit jaar zijn er zelfs tussentijds vier vergoedingen bij gekomen.

Vergoedingen eerder toegevoegd in 2019:
In de loop van dit jaar zijn al een aantal belangrijke zaken aan de basisverzekering toegevoegd. Even een opsomming:

CardioMEMS (voor patiënten met hartfalen)
Het gaat om patiënten die deelnemen aan onderzoek geleid door cardioloog dr. Jasper Brugts. Met een geïmplanteerde sensor kunnen patiënten op afstand gevolgd worden door de cardioloog, waardoor deze op tijd preventief kan ingrijpen om verergering van hartfalen en ziekenhuisopname te voorkomen. Aan het onderzoek doen twintig hartcentra in Nederland mee.

Fampyra (voor patiënten met MS)
Dit medicijn verbetert het loopvermogen van MS-patiënten en is per 1 september 2019 toegevoegd aan het basispakket voor patiënten van 18 jaar en ouder.

Durvalumab (voor patiënten met longkanker)
Durvalumab is een effectieve en in potentie curatieve behandeling voor een subgroep van longkankerpatiënten met een hoge ziektelast.

Abemaciclib (voor patiënten met borstkanker)
Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

Uitbreiding vergoedingen in 2020:

Logeervergoeding in het basispakket
Patiënten die voor een behandeling langdurig over grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten ontvangen, kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het gaat om maximaal € 75,- per nacht als sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling. Deze logeermogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum, zoals het protonencentrum in Groningen.

Vergoeding voor specialist ouderengeneeskunde
De juiste zorg op de juiste plek is een belangrijke prioriteit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat betekent dat de zorg zo veel mogelijk thuis of in de eigen omgeving wordt verleend. De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden, wordt vanaf komend jaar onderdeel van het zorgverzekeringspakket. “Hiermee verlichten we de druk op de huisarts en de wijkverpleegkundige waardoor het aantal crisissituaties en beroep op acute zorg vermindert. Het uiteindelijke doel is dat mensen met een verstandelijke handicap of chronische ziekten als Huntington of Multiple Sclerose langer thuis kunnen wonen, uiteraard met de zorg die ze nodig hebben”, aldus minister Bruins. Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.

Regeling apotheekbereiding
De vergoeding voor apotheekbereidingen van geneesmiddelen wijzigt per 2020. Patiënten ontvangen een vergoeding voor apotheekbereiding (alleen bij een acceptabele prijs) op het moment dat een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten. Zo houden patiënten toch toegang tot het geneesmiddel.

Subsidieregeling Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd
De huidige regeling ten aanzien van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die in 2020 zou aflopen, wordt verlengd. De subsidieregeling krijgt een vervolg waardoor zwangere vrouwen ook de komende jaren kunnen kiezen voor de NIPT. Daarbij geldt een eigen betaling van € 175,-. Deze regeling staat overigens los van het zorgverzekeringspakket. Uit een NIPT blijkt of een ongeboren kind een aanmerkelijke kans maakt op een bepaalde chromosoomafwijking.

3. Overzicht: 2020

  • Zorguitgaven (VWS): 82,2 miljard (+ 2,5 miljard);
  • Nominale premie (totaal): € 1.421,- (+ € 37,-);
  • Verplicht eigen risico: € 385,- (-);
  • Maximale zorgtoeslag (1 persoon): € 1.256,- (+ € 67,-);
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers: 6,7% (- 0,25%);
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers: 5,45% (- 0,25%);
  • Inkomensafhankelijke premie Wlz: 9,65% (-).

Heeft u vragen naar aanleiding van Prinsjesdag over uw zorgverzekering? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Bron: Rijksoverheid/Zorgwijzer

Geen reactie's

Geef een reactie